Strona główna ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaœniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leh XI Wojciech Edward I

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

dnia 16 lipca A.D.2016 na Króla Polski

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŒNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzš wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzš m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

GENEALOGIA

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 - Myszków n/Wartš

Leh XI Wojciech Edward I

Wojciech Edward Leszczyński ur. 5 stycznia 1960 w Myszkowie.

Syn Stanisława Mariana Leszczyńskiego oraz Krystyny Marii Leszczyńskiej de domo Konieczniak.

C.V.

Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 5 (reorganizacja po wybudowaniu nowej szkoły) w Myszkowie.

Technikum Elektroniczne (obecnie technikum Informatyczne) w Sosnowcu - technik elektronik.

Akademia Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach - mgr ekonomii (spec. finanse).

Zaczynał swojš pracę zawodowš w "Stalexport" S.A. Katowice (1985-1989).

Pobyt na emigracji - Włochy (1989-1993).

Rodzinne biuro turystyczne "LIVOY" sp. z o.o. (1993-1996).

Główny księgowy "BREMBO Polska" sp. z o.o. (1996-1999).

Dyrektor Zarzšdzajšcy "ABAS" P.P.H.U. Sosnowiec (1999-2001).

 Własna działalnoœć gospodarcza - konsulting i zarzšdzanie kryzysowe - "Leszczyński & Partners" (2001-2008)

od 2006 jako "Leszczyński & Partners" sp.k.

Założył w 2006 roku z żonš Fundację im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO" (www.quomodo.org.pl).

W 2008 roku wyłšczył się z aktywnego życia gospodarczego, poœwięcajšc czas na działalnoœć Fundacji "QUOMODO".

W 2010 roku Fundacja "QUOMODO" wydaje ksišżkę "Dobra Królowa Maria Leszczyńska".

W 2014 roku zaangażował się w działalnoœć polityczno-społecznš.

W 2014 roku wraz z Cezarym Mariuszem Tousty wskrzesił ideę królewskiego Sejmu Walnego.

5 paŸdziernik A.D.2014 - Na Zamku Królewskim w Niepołomicach, podczas obrad wskrzeszonego Sejmu Walnego,

zostaje obrany Marszałkiem Sejmu Walnego.

16 lipca A.D.2016 - na Sejmie Walnym Elekcyjnym Konstytucyjnym w Gdańsku Oliwie, w Zespole Pocysterskim,

zostaje obrany wraz z żonš Iwonš, jako Dom Panujšcy, jako Dynastia Panujšca, jako Król i Królowa Polski,

odpowiednio Wojciech Edward I oraz Iwona Leszczyńska.

20 stycznia A.D.2020 - Podczas obrad Sejmu Walnego w Płowcach otrzymuje Imię Leha XI jako Król Polski-Lehii,

pełne Imię królewskie: Leh XI Wojciech Edward I, Iwona Leszczyńska.

3 sierpnia A.D.2020 - Podczas obrad Sejmu Walnego w Gdańsku Oliwie Para królewska otrzymuje Imiona:

Leh XI Wojciech Edward I & Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska

z Domu Panujšcego Leszczyńskich - z Dynastii Lehickiej Leszczyńskich obydwoje herbu Wieniawa, jak niżej:

   

Zwołał kilkanaœcie Sejmów Walnych zwyczajnych oraz od 2015 roku zwołuje Sejmy Walne Konstytucyjne,

zamienione w wyniku tzw. "pandemii" na obrady Nadzw. Rady Senatu.

Od 2016 roku zwołuje coroczne "Zjazdy Katolickie Christianitatis".

Zwołał w 2019 roku Konferencję Pokojowš w Gdańsku Oliwie.

Od 2020 roku zwołuje corocznie "Forum Ludobójstwa Słowian".

Zwołał "Kongres Słowiański" w Sławnie A.D.2021.  

Corocznie, od 2016 roku, odnawia "Œluby Lwowskie", "Œluby Chojeńskie", "Œluby Brzeskie".

 

Można œledzić działalnoœć Króla elekta na:

www.królpolski.org.pl

www.metrykakoronna.org.pl

www.sejmwalny.org.pl

www.quomodo.org.pl

 

 Kontakt: kancelaria.krolewska.krola.polski@gmail.com 

 

Dom Panujšcy Leszczyńskich

na anglojęzycznej Wikipedii

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczynski

 

 

Czcigodni Poddani!

Szanowni Państwo!

Zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej osób chciałoby poznać Nasz pełny życiorys oraz Naszš pełnš genealogię.

Jako osoba quasi publiczna, uważamy, że informacje na temat przeszłoœci Naszej Rodziny, powinny być stopniowo udostępniane. Będziemy to robić!

 

Genealogia jest naukš pomocniczš historii. Jest to fascynujšca nauka, bo kto nie chciałby wiedzieć, jak najwięcej, o swoich przodkach, tak po mieczu, jak po kšdzieli?

 

Zwracamy uwagę jeszcze raz Państwu, że genealogia jest naukš, a nie tylko wiedzš.

 

Dlatego trzeba znać aparat naukowy dla tej dziedziny wiedzy, a przede wszystkim kierować się dšżeniem do Prawdy.

 

W przypadku genealogii konkretnej osoby, katolika z dziada pradziada, podstawowymi dokumentami sš: koœcielne metryki: chrztów, œlubów i zgonów.

 

Od poczštku XIX wieku (czasy Księstwa Warszawskiego) pojawiajš się metryki œwieckie.

 

W czasioe tzw. zaborów metryki były pisane w języku zaborcy. Następujš wówczas częste przekłamania (literówki).

 

Problemem sš końcówki nazwisk panny młodej np. Filipecka, Filipkówna a de facto w liczbie pojedyńczej Filipczak.

 

Pojwiła się już Nasza genealogia pisana przez osobę trzeciš ale jest to genealogia pisana przez "amatora" nastawionego na szukanie sensacji a nie na dociekaniu prawdy.

 

Mamy opracowanš własnš genealogiš dużo dalej niż pięć pokoleń wstecz ale spokojnie czekamy aż inne odobt publiczne upubliczniš swoje genealogie przynajmniej do pięciu pokoleń wstecz, tak po ojcu jak po kšdzieli (matce).

 

WyraŸnie widać niszczenie ksišg metrykalnych a przez to genealogii wielu osób. Dotyczy to szczególnie, kluczowego dla genealogii wielu Polaków wieku XVIII.

 

Genealogia jest liniš spadkobrania; stšd zaborcy i okupanci byli i sš zainteresowani w niszczeniu dochodzenia do majštków swoich przodków.

Niszczone sš nie tylko księgi metrykalne ale przede wszystkim księgi hipoteczne. Zakładane sa nowe hipoteki, rugujšce z pamięci właœcicieli pierwotnych.

 

Warto wiedzieć, że metryki koœcielne (chrztu, œlubów oraz zgonów) wprowadziły Uchwały Soboru Trydenckiego, który to Sobór zakończył obrady w roku 1563, a do których prac walnie przyczynili się biskupi Królestwa Polskiego.

 

Królestwo Polskie, jako pierwsze państwo na œwiecie, przyjęło wszystkie Postanowienia Soboru Trydenckiego i to w czasie szalejšcej Reformacji.

Miało to miejsce, podczas Sejmu Walnego w Parczewie, 7 sierpnia 1564 roku.

To dzięki tym zapisom, możemy quasi naukowo, bo w oparciu na wiarygodne dokumenty koœcielne stwierdzać, kim byli nasi przodkowie. 

 

Od razu pojawia się w tym miejscu zagadnienie badań DNA, które obecnie, w sposób jeszcze bardziej naukowy, mogš zdefiniować genealogię danej osoby.

Badanie DNA pozwala potwierdzić lub obalić wywód tradycyjny; pozwala też uzupełnić "białe plamy" w genealogii lub przyjęte hipotezy genealogiczne. 

 

Oczywiœcie, tak jak metryki mogš być zafałszowane, tak i badania DNA mogš być zafałszowane.

Dlatego ostrożnie z badaniami DNA, ale też ostrożnie z wywodami genealogicznymi nie opartymi na faktycznych dokumentach.

 

W Naszym poniższym wywodzie genealogicznym opieramy się osobistej kwerendzie - badaniu metryk koœcielnych, przyjmujšc założenie, że sš to księgi w pełni wiarygodne.

Oparcie swojej genealogii na kwerendzie metrykalnej - koœcielnej, wymaga udania się do danej Parafii lub Diecezji, by przejrzeć konkretne metryki dotyczšce naszych przodków.

Generalnie, tak archiwa parafialne, jak diecezjalne, sš udostępniane od 100 lat wstecz.

Obecnie wiele ksišg metrykalnych jest udostępnianych internetowo.

 

Logiczne, że im "dalej w las", czyli poza wiek XIX, tym trudniej o księgi metrykalne, aż w pewnym momencie możemy skorzystać wyłšcznie z już opracowanych, przez innych, drzew genealogicznych danego rodu. Mamy w Naszym przypadku do czynienia z takim opracowaniem dotyczšcym rodu Myszkowskich (vide: http://myszkowscy.pl/index.html), choć mamy do tego opracowania wiele zastrzeżeń np. dlaczego nie wskazano metryki Chrztu Anastazji Kwiecień de domo Myszkowska  skoro wskazano metryki jej braci: Walentego ur. 1862 oraz Wincentego ur.1865?

 

Należy wiedzieć, że Słowianie, Lehici, Sarmaci, Szczytowie vel Scytowie, nomen omen szczycili się swoimi przodkami. Warstwa rzšdzšca oraz szlachecka musiała zachowywać wywody genealogiczne, by nie utracić szlachectwa (prawa do sprawowania władzy publicznej).

Udowodnione pochodzenie (nie mylić z dobrym pochodzeniem) dawało przepustkę do stanu szlacheckiego.

Sam wywód genealogiczny dawał kiedyœ przepustkę do władzy. Nie chodziło o dobrych przodków ale przede wszystkim o pamięć o przodkach!

 

Nie wyobrażano sobie kiedyœ, by szlachcic Starosta, Wojewoda, Kasztelan, Kanclerz, Król, etc., mogli piastować swe Urzędy bez wywodu przodków, za które onegdaj uważano wywód genealogiczny lub jak ktoœ woli drzewo genealogiczne danej osoby, co najmniej 5 pokoleń wstecz.

Dziœ mamy z tym problem, bo niewiele osób publicznych, przedstawia wywód swoich dalszych przodków, a najczęœciej przedstawia wyłšcznie swój życiorys i co najwyżej swoich rodziców.

 

Ten nowy sposób postępowania pozwolił zamienić polskie elity na elity obce.

 

Władza obecna tj. po 1945 roku jest jakby jednopokoleniowa. 

 

Czy to dobrze, czy Ÿle? Nie będziemy w tym miejscu się tym zajmować.

 

Budowanie Królestwa Polskiego-Lehii opieramy na tradycji, więc tradycja wywodów genealogicznych Rodziny Królewskiej, w pełni Nas dotyczy.

 

Dlatego też, na poczštek upubliczniamy swojš genealogię, tak po mieczu, jak po kšdzieli, w formule tzw. rodowodu po ojcu i po matce - pięć pokoleń wstecz.

Rodowód oznacza, że przedstawiamy przodków męskich po ojcu i przodków męskich po matce.

Przyjdzie czas na rozszerzenie tego drzewa o kolejne pokolenia i kolejne postaci.

Sukcesywnie będziemy swojš genealogie rozszerzać i uzupełniać.

 

Przyjmujemy oznaczanie postaci genealogicznych w ten sposób, że ojciec jest genealogicznš "1" (Jedynkš), matka "2" (Dwójkš).

Ojciec ojca czyli dziadek to: "1.1." a ojciec matki to "2.1."

Odpowiednio: żona dziadka po ojcu to: "1.2.", po matce to: "2.2.", itd., itd.  

 

Wojciech Edward Leszczyński - ur. 5 stycznia A.D.1960 - Myszków

Wywód genealogiczny - Rodowód po ojcu i matce.

 

1. Stanisław Maryjan Leszczyński - ojciec - ur. 7 luty A.D.1932 Żarki - zm. 29 grudnia A.D.1986 Myszków.

1.1. Wacław Leszczyński - dziadek - ur. 16 sierpnia A.D.1905 Żarki - zm. 19 paŸdziernika A.D.1945 Myszków. Akt Chrztu Wacława - Akt Œlubu Wacława i Agaty -

1.1.2. Agata Leszczyńska de domo Maszczyk - prababka - ur. 1 luty 1902 Złoty Potok - zm. 25 styczeń A.D.1970 Myszków.

1.1.2.1. Antoni Maszczyk - ur. 28 maja 1853 Wysoka Lelowska (par. Przybynów). Œlub z Katarzynš Jędryszczak - 8 luty A.D.1876 - Staromieœcie (Lelów).

1.1.2.2. Katarzyna Jędryszczak

1.1.2.2.1. Bartłomiej Jędryszczak - ur. 16 sierpnia 1828 - Gorzków (Staromieœcie - Lelów).

1.1.2.2.2. Franciszka Lech - ur. 3 marca 1828 - Gorzków (Staromieœcie - Lelów).

1.1.2.2.2.1. Paweł Lech

1.1.2.2.2.1.1. Wojciech Lech - ur. 16 kwietnia 1749 - Lelów.

1.1.2.2.2.1.1.1. Kazimierz Lech

1.1.2.2.2.1.1.2. Marina

1.1.2.2.2.1.2. Kunekunda

1.1.2.2.2.2. Jadwiga Kańska

1.1.2.2.2.2.1. Mateusz Kański

1.1.2.2.2.2.2. Barbara Mistecka

1.1.2.1.1. Jan Maszczyk - ur. 2 luty 1831 - Przybynów - Wysoka Lelowska. Œlub z Mariannš Gradzik - 11 luty 1850 - Przybynów; zm. 29 lipiec 1856.

1.1.2.1.1.1. Antoni Maszczyk - ur. 30 maja 1802 -Wysoka Lelowska (par. Przybynów), œlub z Petronellš Kokosińskš - 5 luty 1825 Przybynów

1.1.2.1.1.1.1. Michał Maszczyk - ur. 28 sierpnia 1771 - Młyn (par. Przybynów), œlub z Agnieszkš Fršcisz - 26 styczeń 1789 - Przybynów.

1.1.2.1.1.1.1.1. Jacek Maszczyk - ur. 21 sierpnia 1728 - Młyn Czarka (par. Przybynów), œlub z Katarzyna Zasik - 26 listopada 1758 - Przybynów, zm. 22 marca 1786 - Wysoka (par. Przybynów).

1.1.2.1.1.1.1.1.1. Grzegorz Maszczyk, œlub z Zofiš Barczyk - 27 lipiec 1721 - Stara KuŸnia (par. Koziegłówki), zm. 1 sierpnia 1739 Młyn Czarka (par. Przybynów).

1.1.2.1.1.1.1.1.2. Zofia Barczyk

1.1.2.1.1.1.1.2. Katarzyna Zasik

1.1.2.1.1.1.2. Agnieszka Fršcisz - ur. 11 stycznia 1772 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów), zm. 19 marca 1837 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów),

1.1.2.1.1.1.2.1. Kacper Fršcisz - zm. 20 wrzeœnia 1800 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów), œlub z Juliannš Fršcisz 26 kwietnia 1761 - Przybynów.

1.1.2.1.1.1.2.2. Julianna Fugas - ur. 20 maja 1744 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów).

1.1.2.1.1.1.2.2.1. Stanisław Fugas - ur. ok. 1696; zm. 31 stycznia 1751 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

1.1.2.1.1.1.2.2.2. Anastazja Fugas - ur. ok. 1705; zm. 2 sierpnia 1745 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

1.1.2.1.1.2. Petronella Kokosińska - ur. 19 maja 1806 - Mijaczów-Myszków (par. Mrzygłód).

1.1.2.1.1.2.1. Mikołaj Kokosiński (Kokoszka) ze chrztu Nicolaus de Tolentino [od œw. Mikołaja z Tolentino 1245-1305 - augustianina] - ur. 6 wrzeœnia A.D. 1770 Rokitno Szlacheckie (par. Cišgowice); œlub z Elżbietš Pilarskš 5 stycznia 1806 Mrzygłód - Myszków, zm. 14 sierpnia A.D.1829 Wysoka Lelowska (par. Przybynów).

1.1.2.1.1.2.1.1. Mateusz Kokoszka

1.1.2.1.1.2.1.2. Barbara

1.1.2.1.1.2.2. Elżbieta Pilarska - ur. 1785 Mijaczów (Myszków), zm. 7 grudnia 1852 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów).

1.1.2.1.1.2.2.1. Walenty Pilarski ur. 1740

1.1.2.1.1.2.2.2. Magdalena Pilarska de domo Nawara ur. 1740

1.1.2.1.2. Marianna Gradzik - ur. 7 sierpnia 1827 Wysoka Lelowska (par. Przybynów)

1.1.2.1.2.1 Józef Gradzik - ur. 19 marca 1800 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów). Œlub z Katarzynš Rajczyk - 22 maja 1822 - Przybynów; zm. 10 sierpnia 1854 Wysoka Lelowska (par. Przybynów).

1.1.2.1.2.1.1 Paweł Gradzik - œlub z Zuzannš Helenš Kłosek (Kłosowskš) - 8 maja 1796 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów); zm. 11 czerwca 1843 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów).

1.1.2.1..2.1.1.1. Jan Gwalbert Grad (póŸn. Gradzik) - ur. 12 lipca 1732 Żarki; - œlub z Mariannš Bernarczonkš 20 styczeń 1755 - Żarki; zm. 21 marca A.D.1817 Wysoka (Przybynów).

1.1.2.1..2.1.1.1. Franciszek Grad

1.1.2.1..2.1.1.2. Katarzyna Grad - zm. 21 sierpnia 1789 w wieku ok. 100 lat. (ur. ok. 1689).

1.1.2.1.2.1.1.2. Marianna Bernacka ur. 14 sierpnia 1731 - Żarki.

1.1.2.1.2.1.1.2.1. Jan Bernacki.

1.1.2.1.2.1.1.2.2. Barbara.

1.1.2.1.2.1.2 Zuzanna Helena Kłosek (Kłosowska) - ur. 31 lipiec 1778 - Przybynów (Suliszowice); zm. 26 sierpnia A.D.1846.

1.1.2.1.2.1.2.1 - Jan Kłosek - Œlub z Mariannš Wilk - 19 listopada A.D.1765 - Przybynów (Wysoka Lelowska).

1.1.2.1.2.1.2.2. - Marianna Wilkówna (Wilk).

1.1.2.1.2.2 Katarzyna Rajczyk - ur. 2 maja A.D.1792 - Przybynów.

1.1.2.1.2.2.1 Józef Rajczyk - ur. 17 marca A.D.1743 Młyn Przybynów; œlub z Ewš Kołoziankš (Koł[o]aczek vel Kołacz) - 24 lipca A.D.1782 - Przybynów.

1.1.2.1.2.2.1 Sebastian Rajczyk - Młyn Przybynów; œlub z Agnieszkš 1713 - Przybynów.

1.1.2.1.2.2.1.1. Baltazar Rajczyk - Młyn Przybynów.

1.1.2.1.2.2.1.1.1. Bartłomiej Rajczyk - Młyn Przybynów.

1.1.2.1.2.2.1 Agnieszka Rajczyk - zm. 15 sierpnia 1746 Młyn Przybynów.

1.1.2.1.2.2.2 Ewa Kołozianka (Koł[o]aczek vel Kołacz) - zm. 1819.05.05 Przybynów.

1.1.2.2 Katarzyna Jędryszczak - ur. ~1850 - Staromieœcie (Lelów). 

1.1.2.2.1. Bartłomiej Jędryszczak - ur. 1828, zm. 1873.

1.1.2.2.2. Franciszka Lech - ur. 3 marzec 1828 Gorzków (Staromieœcie)

1.1.2.2.2.1. Paweł Lech

1.1.2.2.2.2. Jadwiga Lech de domo Kańska vel Kania - zm. 17 stycznia 1869 Gorzków (Staromieœcie).

1.1.2.2.2.2.1. Franciszek Kański

1.1.2.2.2.2.2. Franciszka Kańska de domo Niedostatkiewicz

1.1.1. Antoni Leszczyński - pradziadek - szewc - ur. 8 sierpnia A.D.1862 Żarki - zm. 10 maja1925 Żarki. Akt Œlubu Antoniego i Anastazji -

1.1.2ex. - pierwsza żona Barbara Leszczyńska de domo Sikorska - zm. 28 stycznia 1902 Żarki (œlub z Antonim Leszczyńskim - 21 stycznia 1857 - Żarki.

1.1.2ex.1. Maciej Sikorski - s. Jana i Anny Maœlankiewicz - œlub 1828 - Żarki.

1.1.2ex.2. Agnieszka Piętak - c. Jakuba i Magdaleny Zadroż - œlub 1830 - Żarki.

1.1.2. Anastazja Leszczyńska de domo Kwiecień - prababka - ur. 25 grudzień 1871 Goleniowy (córka: Stanisław Kwiecień oraz Marianna Kwiecień de domo Myszkowska vide: http://myszkowscy.pl/r343.html). Akt Chrztu œw. Anastazji Kwiecień - , zm. 1 kwietnia 1928 Żarki (Leœniów).

1.1.2.1 Stanisław Kwiecień - ur. 1831, Wierzbica (par. Kidów); œlub z Mariannš Myszkowskš - 12.07.1857 Szczekociny).

1.1.2.1.1. Grzegorz Kwiecień - ur. 1806 Kidów (Wierzbica); (œlub z Franciszkš Grabowskš 1830 Szczekociny); zm. 1857 Kidów (Wierzbica).

1.1.2.1.1.1. Marcin Kwiecień - ur. 1778 Łany Wielkie (Wierzbica).

1.1.2.1.1.1.1. Antoni Kwiecień - ur. 1740 Łany Wielkie,  œlub z Katarzynš Brożek 1777 Łany Wielkie; zm. 1856 Kidów (Wierzbica).

1.1.2.1.1.1.2. Katarzyna Brożek - ur. 1747 Łany Wielkie; œlub z Antoni Kwiecień 1777 Łany Wielkie; zm. 1823 Kidów (Wierzbica).

1.1.2.1.1.1.2.1 Piotr Brożek 

1.1.2.1.1.1.2.2. Marianna

1.1.2.1.1.1.1.1. Marcin Kwiecień

1.1.2.1.1.1.1.2. Jadwiga

1.1.2.1.1.2. Agnieszka Kastek - pochodziła z Łany Wielkie - od Macieja Kastek ur. 1735 s. Jakuba i Zofii.

1.1.2.1.2. Franciszka Grabowska ur. 1807; (œlub z Grzegorzem Kwicień 1830 Szczekociny); zm. 27 stycznia 1847 Goleniowy.  

1.1.2.1.2.1. Stanisław Grabowski

1.1.2.1.2.2. Franciszka

1.1.2.2. Marianna Myszkowska - ur. 22.06.1833 Moskorzew - zm. 17.12.1890 Sprowa, par. Goleniowy, œlub Stanisław Kwiecień - 12.07.1857 Szczekociny).

1.1.2.2.1 Wojciech Myszkowski (ur. 1800 Pełczyska, œlub 21.11.1825 Moskorzew - Anna Herej

1.1.2.2.1.1. Michał Myszkowski (ur.1772 zm. 03.04.1834 Pełczyska

1.1.2.2.1.2. Zofia Dudecka (Duda?, Dudek?) (ur. 1781)

1.1.2.2.2.  Amna Herej (ur. 1803 Perzyny)

1.1.2.2.2.1. Wojciech Herej ur. ok. 1779; zm. po 1825

1.1.2.2.2.2. Marianna Feldzińska ur. ok. 1779

1.1.1.1. Wincenty Leszczyński - prapradziadek - ur. 1 kwietnia 1841 - Żarki. Brat - Maciej Leszczyński ur. 22 luty 1833 w Żarkach, zm. 27 kwietnia 1914 - Żarki.

1.1.1.2. Rozalia Leszczyńska de domo Tuszyńska - praprababka - Żarki - ur. 27 sierpnia A.D.1838 - Żarki, zm. 27 sierpnia 1910 Żarki.

1.1.1.2.1. Józef Tuszyński - ur. 20 listopada A.D.1813 - Łosień (Sławków), œlub z Antoninš Kowalskš - 18 maj A.D.1835 - Żarki.

1.1.1.2.1.1 Józef Tuszyński - œlub z Reginš Lelonek - 22 listopad A.D.1812 - Mysłowice.

1.1.1.2.1.2 Regina Lelonek - zm. 2 stycznia A.D.1846 - Wojkowice Koœcielne.

1.1.1.2.1.2.1 Wawrzyniec Lelonek

1.1.1.2.1.2.2 Rozalia

1.1.1.2.2. Antonina Kowalska - ur. 30 maja A.D.1816 - Żarki

1.1.1.2.2.1. Antoni Kowalski œl. z Antoninš Piętak A.D.1807 - Żarki

1.1.1.2.2.2 Rozalia Piętak (Pištkowska)

1.1.1.2.2.2.1 Łukasz Pištkowski œlub z Katarzynš 1755 - Żarki

1.1.1.2.2.2.2 Katarzyna

 

 

1.1.1.1.1. Jakub Leszczyński - praprapradziadek - ur. 26 listopada 1828 Żarki, zm. 20 maja 1861 w Żarkach.

1.1.1.1.2. Balbina Leszczyńska de domo Brymora vel Brymor vel Bromer vel Boner - prapraprababka - ur. 1803 - Włodowice, zm. 28 paŸdziernika 1861 w Żarkach.

1.1.1.1.2.1. Adam Brymora vel Bromer vel Boner ur. 17 listopada 1769 r. w Horoniu (dz. Choroń) (par. Przybynów) - œlub z Annš Filipek (p.v. Probierz) - 1796 - Włodowice. Miał rodzeństwo: siostrę bliŸniaka Ewę (17 listopada 1769) oraz starszych braci bliŸniaków Adalberta (Wojciecha) i Franciszka (1776), brata Stanisława, oraz siostrę Katarzynę.

1.1.1.1.2.1.1 Jan Brymora vel Bromer vel Boner - (Ch)Horoń (Przybynów).

1.1.1.1.2.1.2 Franciszka

1.1.1.1.2.2 Anna Filipczak vel Filipek primo voto Probierz (œlub z Marcinem Probierz w 1789 r. - Włodowice, Marcin Probierz zm. 1795 - Włodowice) - zm. 14 lipca 1823 - Włodowice.

1.1.1.1.2.2.1. Wojciech Filipczak vel Filipek

1.1.1.1.2.2.2. Agnieszka

 

 

2. Krystyna Maria Leszczyńska de domo Konieczniak - ur. 3 wrzeœnia A.D.1934 Mrzygłód.

2.1. Władysław Konieczniak - dziadek - ur. 16 marca A.D.1899 Będusz (Mrzygłód).

2.2. Waleria Konieczniak de domo Socha - babka - ur. 22 maja A.D.1906 Będusz (Mrzygłód).

2.2.1. Paweł Socha - ur. 9 lutego 1894 - Przybynów (Wysoka Lelowska), zm. 16 grudnia A.D.1894 Przybynów (Wysoka Lelowska), œlub z Zofiš Duda 26 stycznia A.D.1886 Mrzygłód.

2.2.2. Zofia Duda - ur. 28 marca A.D.1867 Będusz (Mrzygłód).

2.2.2.1. Stanisław Duda - ur. 23 kwietnia A.D.1843 Będusz (Mrzygłód); slub z Mariannš Ochłodnik - 20 luty A.D.1865 Mrzygłód.

2.2.2.1.1. Jan Duda - ur. 30 paŸdziernika A.D.1805 Smudzówka (Mrzygłód), œlub z Katarzynš Kitala - 9 luty 1825 Mrzygłód.

2.2.2.1.2. Katarzyna Kitala - ur. 3 paŸdziernika 182 Będusz (Mrzygłód).

2.2.2.1.1.1 Józef Duda - ur. 1775 Będusz, œlub z Zofiš Sopińskš vel Sopieńskš 15 luty 1802 - Będusz.

2.2.2.1.1.2. Zofia Sopińska vel Sopieńska - ur. 1783.

2.2.2.1.1.1.1. Mikołaj Duda - ur. 1743 - Będusz.

2.2.2.2. Marianna Ochłodnik - ur. 26 marca A.D.1841 Będusz (Mrzygłód)

2.2.1.1. Jan Chryzostom Socha - ur. 22 styczeń A.D.1829 - Przybynów (Wysoka Lelowska).

2.2.1.1.1. Kacper Socha - ur. 16 grudnia A.D.1794 - Przybynów (Suliszowice), zm. 25 luty A.D.1841 - Przybynów (Wysoka Lelowska).

2.2.1.1.2. Marcjanna Kowalczyk alias Strzelczyk - ur. 26 kwiecień A.D.1799 - Przybynów (Wysoka Lelowska).

2.2.1.1.2.1. Tomasz Kowalczyk alias Strzelczyk - ur. 15 grudnia A.D.1769 - Przybynów. Œlub z Klarš Mizerš - 19 stycznia A.D.1783 - Przybynów, zm. 25 sierpnia A.D.1834 - Choroń (Przybynów).

2.2.1.1.2.2. Klara Mizera vel Mizerka, primo voto Kowalczyk alias Strzelczyk (1783), secundo voto Wieszczura (1808) - ur. 12 sierpnia A.D.1765 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.1.2.2.1. Jacek Mizera - zm. 1775.04.25 - Wysoka, œlub z Salomeš Rosikoń 1759.09.22 - Przybynów

2.2.1.1.2.2.2. Salomea Rosikoń - zm. 1777.02.15 - Wysoka (Przybynów).

2.2.1.1.2.2.2.1. Szymon Rosikoń

2.2.1.1.2.2.2.2. Katarzyna Barczyk zm. 1776.12.22 Horoń [obec. Choroń] (Przybynów).

2.2.1.1.2.1.1. Antoni Strzelczyk alias Kowalczyk, zm. 1800.05.25 - Wydoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.1.2.1.2. Magdalena.

2.2.1.1.2.1.1.1. Jan Strzelczyk alias Kowalczyk.

2.2.1.1.2.1.1.2. Marianna.

2.2.1.1.1.1. Jakub Ignacy Socha - ur. 22 czerwiec A.D.1778 - Suliszowice (Przybynów).

2.2.1.1.1.2. Monika Kapuœcińska

2.2.1.2. Katarzyna Wieszczek (Wieszczura) - ur. 2 kwietnia A.D.1834 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.1. Marcin Wieszczek - ur. 5 listopada 1797 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.1.1. Krzysztof Wieszczura - zm. 10 listopada A.D.1834 - Przybynów (Wysoka Lelowska). Œlub z Ewš Potępskš - 2 luty A.D.1776 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.1.2. Ewa Potępa (Potemska, Potępska, Potempa) - zm. 26 luty A.D.1826 - Przybynów.

2.2.1.2.1.2.1. Bartłomiej Potępa (Potempa, Potempski); ur. ok. 1720; zm. 22 sierpnia 1800 Horoń (obecn. Choroń) - (Przybynów).

2.2.1.2.1.2.2. Gertruda Cieœla (Cieœlak. Cieœlikowska) ur. ok.1720.

2.2.1.2.2. Franciszka Hayduk - ur. 30 wrzeœnia 1802 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.2.1. Franciszek Hayduk - ur. 1768 Wysoka Lelowska, zm. 11 luty 1832 (lub 1841) - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.2.2. Helena Rosikoń - ur. 2 marca 1769 (lub 1771) Horoń (Przybynów); zm. 7 luty 1841 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.2.2.1. Łukasz Rosikoń - œlub z Agnieszkš Gałeckš 23 stycznia 1752 Horoń (Przybynów).; zm. 12 luty 1800 Horoń (Przybynów).

2.2.1.2.2.2.2. Agnieszka Gałecka - ur. 16 kwietnia 1733 Warta (Przybynów).

2.2.1.2.2.2.2.1. Franciszek Gałecki - œlub z Franciszkš Gradeckš 24 grudnia 1727 Przybynów.

2.2.1.2.2.2.2.2. Franciszka Gradecka (Grad).

2.2.1.2.2.2.1.1 Andrzej Rosikoń, - ur. 20 listopada 1735 - Wysoka Lelowska (Przybynów); œlub z Barbarš Majczaczka 23 kwietnia 1769 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.2.2.1.2 Barbara Majczaczka (Majczak, Mayczak, Majecka) - zm. 10 kwietnia 1836 - Biskupice (Przybynów) w wieku 80 lat.

2.2.1.2.2.2.2.1.1. Adam Rosikoń - pochodził z Warta (Przybynów).

2.2.1.2.2.2.2.1.2. Zofia Rosikoń - zm. 29 maja 1767 w wieku ok. 60 lat - Wysoka Lelowska (Przybynów).

 

2.1.1. Jan Konieczniak - pradziadek - ur. 22 paŸdziernika A.D.1853 Będusz (Mrzygłód).

2.1.2. Wiktoria Konieczniak de domo Piecuch - prababka - ur. 13 grudnia A.D.1857 Siewierz; zm. 3 grudnia A.D.1944 - Smudzówka - Będusz (Mrzygłód)..

2.1.2.1. Wawrzyniec Piecuch - ur. 6 lipca 1820 - Bendusz (Mrzygłód). Œlub Wawrzyńca z Juliannš - 8 paŸdziernik A.D.1856 - Siewierz.

2.1.2.2. Julianna Żurek - ur. 16 luty 1837 - Czekanka (Siewierz).

2.1.2.2.1. Grzegorz Żurek

2.1.2.2.2. Marianna Płaczkowska

2.1.2.1.1. Balcer Piecuch - ur. 1770 - Bendusz (Mrzygłód). Œlub z Elżbietš Piecuch de domo Karoń - 4 marzec 1810 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.2. Elżbieta Karoń  (Karonek) primo voto Skwara - ur. 12 listopada A.D.1786 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.2.1. Józef Karoń - zm. 4 maja 1796 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.2.2. Marianna Tworek - ur. 1768 lub 1775 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.1.1. Jan Piecuch - ur. 1776 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.1.1.1. Michał Piecuch - ur. 1751 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.1.1. Jan Konieczniak - prapradziadek - ur. 27 marca A.D.1824 Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2. Marianna Konieczniak de domo Skwara - praprababka - ur. 22 wrzeœnia A.D.1825 Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.1. Jan Skwara - ur. 1793 Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.2. Katarzyna Ludwik - ur. 28 kwiecień 1808 - Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.2.1 Mateusz alias Maciej Ludwik - œlub z Katarzynš Ludwik de domo Szostak - 17 czerwiec 1804 Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.2.2 Katarzyna Szostak - ur. 1784 Będusz (Mrzygłód); zm. 17 grudnia 1840 - Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.2.2.1. Walenty Szostak?

 

2.1.1.1.1. Adam Konieczniak - praprapradziadek - ur. 22 grudnia A.D.1776 - Będusz (Mrzygłód). Œlub z Elżbietš Konieczniak de domo Borówka - 14 paŸdziernika 1812 roku - Mrzygłód.

2.1.1.1.2. Zofia Konieczniak de domo Borówka - prapraprababka - ur. 6 maja 1792 - Będusz (Mrzygłód).  

2.1.1.1.2.1. Maciej alias Mateusz Borówka - ur. 1745 - Niwki (Mrzygłód).

2.1.1.1.2.2. Regina Kułach - ur. 1750 - Niwki (Mrzygłód).

2.1.1.1.1.1. Wojciech Konieczniak - prapraprapradziadek - ur. 1742 - Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.1.1.2. Małgorzata Konieczniak de domo Piorun - ur. 1781 - Będusz (Mrzygłód).

 

UWAGI:

 

 

Czarnocin - wieœ w Polsce położona w województwie œwiętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Czarnocin. 

Nazwa wsi pochodzi od imienia Czarnota (nazwa dzierżawcza utworzona sufiksem męskim -in). Najstarsza wzmianka Ÿródłowa o Czarnocinie pochodzi z lat 1325–1327, kiedy to została wymieniona jako de Czarnocin i już wówczas była siedzibš parafii. W pierwszej połowie XV w. właœcicielem wsi był Jan Długosz z Niedzielska ojciec Jana Długosza. W XVI w. wieœ była terenem działalnoœci braci polskich.

W latach 1470–1480 wymieniany jako Czarnoczyn. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326. 

 

Goleniowy - historyczna wieœ niedaleko Szczekocin na Ziemi Œwiętokrzyskiej. Znana z postaci Wespazjana Kochowskiego.  

 

Koziegłówki (Koziegłowy Stare) - wieœ w Polsce położona w województwie œlšskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Koziegłowy.

Wieœ biskupstwa krakowskiego w księstwie siewierskim w końcu XVI wieku.

W 1106 r. Drogosław herbu Zerwikaptur miał założyć wieœ Koziegłowy. Za panowania księcia polskiego Kazimierza Sprawiedliwego otrzymał jš Mikołaj herbu Lis –

wojewoda krakowski, który zamek w nich założył. W dokumentach z XV w. spotykamy więc Stare Koziegłowy i Nowe Koziegłowy.

Jan Długosz piszšc Nowe Koziegłowy chciał odróżnić Koziegłowy miasto od sšsiedniej wioski, również o tej samej nazwie, dziœ zwanej Koziegłówkami.

Parafia Koziegłowy Stare znana była już w dokumentach z 1325 r. (na poczštku XIV w. nie płaciła œwiętopietrza).

Był w niej parafialny koœciół murowany z kamienia, wzniesiony ku czci œw. Michała i œw. Wojciecha w 1440 przez Mikołaja Koziegłowskiego herbu Lis – kasztelana

sandomierskiego (zmarł w 1437 r.). Plebanem był Klemens. Długosz podaje, że pleban w Koziegłówkach miał własne pole i łški oraz dwie sadzawki, nie posiadał

folwarku, karczmy i zagród. Z Wikipedii.

 

Lelów - Historia:

bullet1193 – pierwsze wzmianki w dokumencie wydanym przez papieża Celestyna III o osadzie Lelów „thabernae Lelov”, która istniała na terenie obecnej wsi Staromieœcie
bullet1246 – Konrad I mazowiecki, jego syn Kazimierz i Mieszko Opolski budujš gród („edificant castrum)” nad Białkš
bullet1250 - Kolejna wzmianka o miejscowoœci w łacińskim dokumencie z 1250 roku wydanym przez papieża Innocentego IV w Lyonie gdzie wieœ zanotowana została jako „Lelov”.
bullet1261 – ksišżę Kazimierz kujawski odbudował gród po zniszczeniach
bullet1304 – wracajšcy z wygnania na Węgrzech ksišżę kujawski Władysław Łokietek po walkach z Czechami zajšł Lelów
bullet1307 – wzmianka o kasztelanii lelowskiej
bullet 1325-1334 – przeniesienie siedziby dekanatu z Irzšdz do Lelowa
bullet1314 – Lelów uzyskuje prawa miejskie
bullet1341 22 wrzeœnia – pobyt na zamku króla Kazimierza Wielkiego
bullet1343 18 paŸdziernika – pobyt na zamku króla Kazimierza Wielkiego
bullet1345 24 czerwca – pobyt na zamku króla Kazimierza Wielkiego

 

 

Łany Wielkie to nieduża wieœ położona [obecnie] na wschodnich krańcach województwa œlšskiego w powiecie zawierciańskim, na wysokoœci od 274 do 314 m n.p.m., przy granicy z województwem małopolskim i œwiętokrzyskim.

Miejscowoœć leży nad rzekš Pilicš, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Terytorium wsi zajmuje południowo – wschodniš częœć obszaru gminy Żarnowiec, wzdłuż rzeki Pilica.

Powierzchnia Łan Wielkich to 1672,80 ha. Znaczna częœć północno – wschodniego obszaru Łan Wielkich to tereny zalesione, stanowišce największy zwarty obszar leœny na terenie gminy. Południowa częœć wsi, to tereny użytkowane rolniczo. Przy zachodniej granicy terytorium wsi, wzdłuż granicy i doliny rzeki Pilica, położone sš tereny łšk i pastwisk.

Zespół położony jest długim pasmem zabudowy, obejmujšcym obszar starego zespołu osadniczego z czytelnym centrum wsi, usytuowanym wokół koœcioła parafialnego pod wezwaniem œw. Wojciecha. Wieœ ma układ ulicówki dwustronnej, położona jest wzdłuż prawej wschodniej terasy rzeki Pilicy. Zabudowa skupiona jest w dwóch zespołach:

– południowym, cišgnšcym się po zachodniej stronie drogi od granicy z wsiš Zabrodzie po drogę powiatowš prowadzšcš do wsi Łany Œrednie i w przeciwnym kierunku do Otoli Małej,

– północnym, położonym poza skrzyżowaniem, za cmentarzem, cišgnšcym się głównie po wschodniej stronie drogi, a w częœci północnej już po obydwu stronach drogi.

Centrum wsi leży przy koœciele i skrzyżowaniu dróg, ma luŸnš rozproszonš zabudowę przy drogach.

Poza wspomnianymi pasmami zabudowy na obszarze wsi znajduje się kilka zagród we wschodniej częœci obszaru przy granicy z Łanami Œrednimi, jest to częœć tzw. Dziadówek.

W zespole osadniczym zachowały się pozostałoœci dawnego folwarku z młynem wodnym oraz relikty dawnej zabudowy drewnianej wsi z układem pourzšdzeniowych pól, z największym w gminie kompleksem lasu mieszanego.

Układ siedlisk i ich zabudowa zachowane sš w tradycyjnym rozplanowaniu, z budynkami mieszkalnymi usytuowanymi w pobliżu drogi szczytowo i budynkami inwentarskimi zbudowanymi przy domu w tzw. okół ze stodołš zbudowanš w pewnym oddaleniu w głębi siedliska. Główna oœ układu urbanistycznego zespołu stanowi droga Żarnowiec – Dšbrowica prowadzšca wschodniš terasš rzeki Pilica. Wzdłuż niej skupione jest osadnictwo wsi. W centrum wsi, jak już wspomniano wyżej, głównš drogę przecina droga Łany Œrednie - Otola Mała, a w południowym paœmie droga do Łan Małych. Do tych dróg dochodzš proste drogi gruntowe prowadzšce do pól uprawnych.

Na północnym skraju skupiska osadniczego położone jest skrzyżowanie starych dróg polnych prowadzšcych do terenów uprawnych. Do dróg tych doprowadzone sš drogi leœne prowadzšce do poszczególnych kwartałów. Stary przebieg majš również dwie drogi prowadzšce przez tereny zalesione z południowego – wschodu na północny – zachód przez most na Pilicy prowadzšce do wsi Małoszyce, a w przeciwnym kierunku do wsi Przełaj.

Chociaż nazwa Łany pojawia się dopiero w XIV wieku, to historia miejscowoœci w tym miejscu jest znacznie starsza. Prawdopodobnie już w IX lub X wieku znajdował się tutaj gród Wiœlan z domniemanš pogańskš œwištyniš. Wiadomo na pewno, że pod koniec XI wieku istniał gród Żarnowiec, o którym wspominał w swej kronice Gall Anonim. W XV wieku, czyli prawdopodobnie około 1496 r. Żarnowiec przeniesiono na obecne miejsce, a na jego miejscu powstała wieœ Łany. W XVII wieku wieœ Łany podzielono na Łany Małe i Łany Wielkie. Za czasów Królestwa Polskiego Łany Wielkie były wsiš rzšdowš, był tu folwark należšcy do majoratu Żarnowiec. W 1906 r. w Łanach Wielkich było 5 młynów.

Według legendy, pod koniec X stulecia podczas swojej podróży do Gniezna mógł zatrzymać się właœnie tutaj œw. Wojciech i nauczać okolicznš ludnoœć, a po jego męczeńskiej œmierci, zbudowano pierwszy koœciół. W miejscu tym miało również wytrysnšć Ÿródło, aby zaspokoić pragnienie ludzi słuchajšcych misjonarza. ródło to istnieje po dziœ dzień, posiada smacznš i zdrowš wodę oraz zadbane otoczenie.

W wigilię Zielonych Œwištek wieczorem w Łanach Wielkich jest zwyczaj palenia ognisk zwanych „Sobótkami”. Z tej okazji zbierajš się całe rodziny ale najczęœciej młodzież, wychodzš daleko od zabudowań i rozpalajš ogniska. Ognisko ma być widoczne z daleka i dobrze jest, aby było naprzeciw własnego domostwa. Przy sobótce jest wesoło, zdarzajš się œpiewy, koniecznie trzeba się wpatrywać w ogień. Wierzono od dawna, że palšce ogniska oczyszczajš ziemię, z nadprzyrodzonych istot. Istnieje również przekonanie, że tego dnia przychodzš na ziemię duchy zmarłych, którym trzeba pomóc, między innymi pozwolić się im ogrzać.

W drugš oktawę Bożego Ciała mieszkańcy Łan Wielkich œwięcš wianuszki uplecione z ziół i kwiatów. W naszej miejscowoœci jest tradycjš, aby były trzy razem złšczone. Każdy wianek jest zrobiony z innego ziela np. rozchodnika macierzanki, melisy. Wianki przybrane sš kwiatami i zwišzane kolorowš wstšżkš. Wišzane sš póŸniej najczęœciej nad drzwiami domów ale też nad wejœciem do obór. Uważa się, że ochroniš ludzi i ich dobytek przed piorunem, gradem i chorobami.

W dniu Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) mieszkańcy œwięcš wieńce lub bukiety z rozmaitych roœlin. W Łanach Wielkich sš to najczęœciej bukiety pełne zboża, ziół, owoców, warzyw i kwiatów. Zioła w bukietach majš wielkš moc leczniczš i magicznš np. dziurawiec na choroby wštroby, piołun na bóle brzucha.

Na œwiętego Szczepana – drugi dzień œwišt Bożego Narodzenia – gospodarze z Łan Wielkich œwięcš owies. Poœwięconš garstkę zanosi się do sšsieka i wsypuje do zboża, które czeka na wiosenny zasiew. Wiosnš, przed zasiewem, gospodarz musi zrobić na poczštku pola niewielkie koło, a w nim znak krzyża.

Zimš, jeżeli tylko jest œnieg i możliwoœć młodzież z Łan Wielkich organizuje kulig. Kto chętny, podpina się do orszaku z własnymi sankami. Jest to rodzaj zabawy, której często towarzyszy muzyka, œpiew oraz zabawa przy ognisku i pieczenie kiełbasy na patyku.

Przez miejscowoœć Łany Wielkie biegnš dwa szlaki: Szlak Ż2 – Szlak Œw. Wojciecha, którego trasa w sumie ma 18 km oraz Szlak Ż3 – Szlak Jagiełły, którego trasa ma 30 km. Przez teren Łan Wielkich płynie jedna z najpiękniejszych rzek - Pilica. Tworzy ona malowniczš dolinę. Jest pięknym i urozmaiconym nizinnym szlakiem wodnym. Znalezienie miejsca na biwak nie sprawia żadnych trudnoœci. Ludzie mieszkajšcy nad niš sš goœcinni i życzliwi.

Pilicę trzeba zobaczyć. To rzeka miła, spokojna, nieucišżliwa, doœć urozmaicona i znakomicie nadajšca się na spływy rodzinne z maluchami. Strażacy z Łan Wielkich oczyœcili rzekę ze znajdujšcych się w wodzie niebezpiecznych przedmiotów, dzięki czemu możliwa jest realizacja spływu od Żarnowca aż do Szczekocin.

Na spływie kajakowym mamy niezwykłš możliwoœć bliskiego obcowania z naturš, kajakami docieramy do miejsc zwykle niedostępnych dla zmotoryzowanych. Lekki wysiłek przy wiosłowaniu i pokonane kilometry sš Ÿródłem frajdy i ogromnej satysfakcji. Na spływie jest też okazja poznać interesujšcych ludzi. Wyprawy na kajaki i wspólne wiosłowanie rodzš wiele trwałych przyjaŸni.

Spływ kajakowy to œwietna odskocznia od codziennej rutyny. Kto odmówi właœciwoœci terapeutycznych szmerowi rzeki i szumowi lasu? Zaœ w dobrym towarzystwie naprawdę zapominasz o wszystkich problemach. Malownicze tereny, niepowtarzalne krajobrazy, czyste œrodowisko, zdrowe powietrze i spokój dajš możliwoœć prawdziwego wypoczynku.

Na urokliwoœć krajobrazu Łan Wielkich wpływa niezwykła szata roœlinna. Obok gatunków typowych występujš: krzewy żarnowca, wrzosy jak również rosiczka, kosaćce, tatarak, knieć błotna, pałka wodna. Pobrzeża lasów porastajš zawilce, fiołki i naparstnice. Można również spotkać szereg gatunków zwierzšt. Wœród nich licznie występujšcy bocian biały. Inne to: słowik szary, pustułka, sowa uszata, czajka i kos. Łški, pola i lasy szczególnie upodobały sobie bobry, wydry a także nietoperze, jeże, zajšce, dziki, sarny, bażanty i kuropatwy.

 

ródło: http://www.lanywielkie.pl/

 

 

 

Mrzygłód - historyczne miasto z czasów Królestwa Polskiego, położone 5 km od centrum Myszkowa, zdegradowane do statusu wsi, po Powstaniu Styczniowym A.D.1861. Własnoœć Pileckich h.Topór w tym Elżbiety z Pilicy Granowskiej - Królowej Polski - trzeciej żony Władysława Jagiełły (1417-1420), Warszyckich, Wiœniowieckich. Obecnie dzielnica Myszkowa.

 

Moskorzew - (dawn. Moskarzew) - wieœ położona obecnie w Województwie Œwiętokrzyskim. Klemens z Moskorzewa - właœciciel Moskorzewa - pełnił urzšd podkanclerzego królewskiego u boku Władysława Jagiełły. Uczestniczył w zakładaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł w 1408r. Pochowany w miejscowym koœciele murowanym ufundowanym w 1394 roku.

 

Myszków - miasto nad Wartš położone w historycznym Województwie Małopolskim (krakowskim); obecnie w Województwie Œlšskim.

 

Przybynów - Parafia rzymskokatolicka pw. œw. Mikołaja jest wymieniana w Ÿródłach po raz pierwszy w 1306 r., ale zapewne jej poczštki sięgajš 2. połowy XIII w. Pierwszy koœciół drewniany pw. œw. Piotra i Pawła Apostołów wspomniany jest w 1306 r., kiedy został obrabowany przez najemnych żołnierzy. Pisze o nim Jan Długosz w "Liber Beneficiorum" w 1470 r. Koœciół przetrwał przypuszczalnie ok. 250 lat. w 1595 r. w Przybynowie był już koœciół murowany, zbudowany prawdopodobnie w połowie XVI w. na miejscu poprzedniego, sfinansowany zapewne przez fundację Myszkowskich. Był on krótszy o 1/3 od dzisiejszego koœcioła, wieżę z podłużnym piramidalnym zwieńczeniem posiadał od frontu. Pokryty był gontem, nie miał sklepienia, lecz pułap. Pierwotnie renesansowy, przebudowany został w 1770 r. w stylu barokowym. Proboszczem był wówczas ks. Marcin KoŸlicki, a przebudowę ufundował hrabia Adam Męcicki, starosta bodaczowski. Konsekracji dokonano 22 lipca 1777r. a dokonał tego Ignacy Kozierowski – biskup sufragan gnieŸnieński. Z Wikipedii.

 

Siewierz - historyczne miasto, siedziba księstwa biskupiego krakowskiego.

 

Sławków - Odkrycia archeologiczne uprawdopodabniajš istnienie na wzgórzu sławkowskim przedchrzeœcijańskiego grodu, być może już w VIII w. W epoce wczesnopiastowskiej położona w pobliżu grodu osada przedlokacyjna (stary Sławków) stanowiła centrum zagłębia kruszcowego. Nie wiadomo dokładnie kiedy osada i gród przeszły (wraz z całš kasztelaniš sławkowskš) pod zwierzchnoœć biskupów krakowskich. Po raz pierwszy Sławków wymieniony został w Ÿródłach pisanych jako osada biskupia w 1220 r., kiedy biskup Iwo Odrowšż uposażył dochodami z karczm sławkowskich klasztor œw. Ducha w Pršdniku pod Krakowem. Natomiast pierwszy pisemny dokument nazywajšcy Sławków miastem pochodzi z 1286 r. Wobec zaginięcia aktu lokacyjnego rok ten przyjęto umownie jako datę uzyskania praw miejskich, choć najprawdopodobniej miasto lokowane było na prawie niemieckim już kilka dziesięcioleci wczeœniej. Na poczštku lat 80. XIII w. biskup Paweł z Przemankowa wzniósł tu zamek biskupi.

 

Staromieœcie - Wieœ (dawniej miasto) w Polsce położona w województwie œlšskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Lelów.

Staromieœcie uzyskało lokację miejskš przed 1314 rokiem, zdegradowane około 1350 roku.

W 1595 roku wieœ Stare Miasto położona w powiecie lelowskim województwa krakowskiego była własnoœciš miasta Lelowa. 

Według kronik w 1080 roku przestała istnieć tu pogańska œwištynia.

 

 

Suliszowice - Strażnica Suliszowice (Strażnica w Suliszowicach) – ruiny murowanej strażnicy obronnej, znajdujšce się w pobliżu

 

wsi Suliszowice na Wyżynie Krakowsko-

 

Częstochowskiej. Strażnica została wzniesiona prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego lub przez Władysława Opolczyka w latach 1370-1391 na

 

szczycie samotnej skały (ok. 400 m n.p.m.). Po raz pierwszy była wzmiankowana dopiero w 1581 roku i już wtedy była prawdopodobnie opuszczona.

 

Składała się z dwóch częœci, górnej na 15-20-metrowej skale i dolnej otoczonej wałem i fosš. Do dziœ zachował się odcinek muru z łamanych kamieni

 

wapiennych o długoœci 19,5 m i gruboœci dochodzšcej do 1,8 m oraz relikty zabudowań u podnóża skały.

 

 

Szczekociny - Prawa miejskie nadano Szczekocinom w 1398 roku. W latach 1470–1480 Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis

 

Cracoviensis wymienia miejscowoœć jako własnoœć Szczekockiego herbu Odrowšż.

 

Włodowice - wieœ ksišżęca i klasztorna (Mstów), historyczne miasto (1386) na Górze Włodowskiej, 8 km od centrum Myszkowa. Własnoœć Pileckich, Rzeszowskich, Bonerów, Firlejów, Warszyckich, Męcińskich, Poleskich. Obecnie Gmina Wiejska.

 

Żarki - miasto położone 8 km od Myszkowa z ponad 700-letniš historiš, własnoœć Myszkowskich, Korycińskich, Męcińskich (ex Kurozwęckich).

 

 

 

 

 

 

Gniazdo Rodowe Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego - od co najmniej pięciu pokoleń.

 

 

Stan na: 23 listopada A.D.2022.

 

Wojciech Edward Leszczyński

kontakt: genealogia.leszczynskich@gmail.com  

 

Genealogia Rodu Leszczyńskich

https://www.youtube.com/channel/UC8k5dmCX3l2MWWOf3lICoWA/featured
 

 

 

Strona główna ]

Copyright Š 16 lipca 2016 - 2022 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

SIÓDMY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXII

A.D.2022 - TRZECI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2022 - ROK MIKOŁAJA KOPERNIKA - MONETARYSTY

A.D.2000 - A.D.2025 - MILENIJNE LATA KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII