Strona główna ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

z Dynastii Leszczyńskich

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

LATA STANISŁAWA I LESZCZYŃSKIEGO 2004-2033

OKRES JEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII 2016-2024

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dynastia Leszczyńskich

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

APROBACYE KRÓLEWSKIE

APROBACYA KRÓLEWSKA Nr 1 z 23 lipca A.D. 2016

APROBACYA KRÓLA POLSKI

Nr 2016.07.23/01

Konstytucja

"CHRISTIANITAS"

Nr 2006.06.11/03

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego, obrani na Króla – elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., biorąc pod uwagę obowiązek respektowania i zachowania dziedzictwa naszych przodków, w pełni aprobujemy Konstytucyę „CHRISTIANITAS”, uchwaloną przez Sejm Walny w Baranowie Sandomierskim  11 dnia czerwca A.D. 2016, o następującej treści:

„Sejm Walny Konstytucyjny zdecydował, że na Ziemiach Korony Królestwa Polskiego będzie obowiązywała kultura – cywilizacja i system – porządek prawny „CHRISTIANITAS” oznaczające z jednej strony mesjanizm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a z drugiej strony systemat wartości oparty na nauce przedchrześcijańskiej starożytnej Grecji i Rzymu, zgodnej z późniejszą nauką Jezusa Chrystusa, oraz na nauce chrześcijańskiej głoszonej przez Jezusa Chrystusa – Mesjasza – Króla Wszechświata i Króla Polski, opartej na prawie naturalnym, wierze i rozumie – przymiotach, w jakie wyposażony jest każdy rozumny człowiek, a sprowadzających się do chrześcijańskiej wiary oraz w doskonaleniu wiedzy dążącej do prawdy i w doskonaleniu cnoty w dążeniu do szlachetności. Tylko te dwa przymioty łącznie tj. cnota i rozum poparte wiarą w Jezusa Chrystusa, dają gwarancje idealnego poddanego mieszkającego w Koronie Królestwa Polskiego. Zawołaniami „CHRISTIANITAS” są: Bóg, Wiara, Serce, Miłość wzajemna, Honor, Ojczyzna, Wolność, Pamięć, Tożsamość, Cnota, Szlachetność, Służebność.”

Dano w Mieście Królewskim Władysławowie,

23 dnia lipca A.D. 2016, w pierwszym roku naszego panowania.

Umieszczono w Metryce Koronnej – 29 sierpnia A.D.2016

Vacatio legis – z dniem ogłoszenia w Metryce Koronnej Królestwa Polskiego

Wojciech Edward Rex Poloniae

APROBACYA KRÓLEWSKA Nr 1 z 29 sierpnia A.D. 2016

APROBACYA KRÓLA POLSKI

Nr 2016.08.29/01

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, biorąc pod uwagę wagę sprawy oraz politykę Świąt Memorialnych Korony Królestwa Polskiego w pełni aprobujemy Konstytucyę Nr 2016.07.15/05 podjętą jednomyślnie na V Sesji Sejmu Walnego Konstytucyjnego w Gdańsku-Oliwie w dniu 15 lipca A.D. 2016 pn. „Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstw dokonanych na Polakach”, jak niżej:

Konstytucya

„Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstw dokonanych na Polakach”

Nr 2016.07.15/05

 

1.   Sejm Walny Konstytucyjny ustanawia dzień 11 lipca każdego roku, począwszy od 11 lipca A.D. 2017 Świętem Narodowym Królestwa Polskiego jako „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ludobójstw dokonanych na przestrzeni dziejów na Polakach, Lachach, Lechach, Lechitach, Wenedach, Sarmatach”, „Dzień Pamięci Męczeństwa Narodu Polskiego”, „Dzień Modlitwy za wrogów Polski i Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów Wenedów, Sarmatów”.

2.    Nie jest to dzień wolny od pracy.

3.   Każdy Polak, Lech, Lechita, Lach, Sarmata, Weneda powinien uczestniczyć w tym dniu we Mszy Świętej w swoim kościele według miejsca zamieszkania lub pobytu i modlić się, tak za Ofiary, jak i sprawców ludobójstw dokonanych na Polakach.

4.    Do czasu ustanowienia innej Modlitwy można modlić się "Modlitwą za naszych wrogów" - odmawianą i polecaną przez śp. ks. Jana Steckiewicza, jak niżej.

 

"Ojcze niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, swoją miłość ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.

 

Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją święta obecność!

 

Ojcze ześlij swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.

 

Ojcze wylej swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości.

 

Ojcze pozwól, aby święta siła Twojej miłości, niby piorun, spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię przynosząc zgubę wszystkim narodom.

 

Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą. Bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą.

 

Ojcze, daj, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego.

 

Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.

 

Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń co Twoja miłość ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte! W to wierzymy i tego jesteśmy pewni.

Amen."

Umieszczono w Metryce Koronnej – 29 sierpnia A.D.2016

Vacatio legis – z dniem ogłoszenia w Metryce Koronnej Królestwa Polskiego

Dano w Myszkowie n/Wartą, 29 sierpnia A.D. 2016 w pierwszym roku naszego panowania

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

APROBACYA KRÓLEWSKA Nr 2 z 29 sierpnia A.D. 2016

APROBACYA KRÓLA POLSKI

Nr 2016.08.29/02

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, biorąc pod uwagę wagę sprawy oraz politykę Świąt Memorialnych Korony Królestwa Polskiego w pełni aprobujemy Konstytucyę Nr 2016.07.15/06 podjętą jednomyślnie na V Sesji Sejmu Walnego Konstytucyjnego w Gdańsku-Oliwie w dniu 15 lipca A.D. 2016 pn. „O  urzędnikach i funkcjonariuszach publicznych nadużywających władzy, zachowujących się w sposób wyraźnie wskazujący na działanie pod wpływem korupcji, rozumianej jako zepsucie moralne; z domniemaniem chęci zysku oraz zachowujących się wyraźnie antypolsko”.  

Konstytucya

 

„O urzędnikach i funkcjonariuszach publicznych nadużywających władzy,

zachowujących się w sposób wyraźnie wskazujący na działanie pod wpływem korupcji, rozumianej jako zepsucie moralne;

z domniemaniem chęci zysku oraz zachowujących się wyraźnie antypolsko”.  

Nr 2016.07.15/06

1.  Urzędnik i funkcjonariusz publiczny sprawujący swój urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego nie może nadużywać władzy wobec Poddanego, poprzez rażące pogwałcenie swoich obowiązków i kompetencji, ani zachowywać się wobec Poddanego w sposób wskazujący wyraźnie na działanie pod wpływem korupcji, rozumianej jako zepsucie moralne; z domniemaniem chęci zysku lub przyszłych korzyści, poprzez działanie na rzecz osób trzecich.

2.   Urzędnik i funkcjonariusz publiczny sprawujący swój urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego, a wyrządzający stronie, poprzez swoje niedbałe postępowanie, ujęte w pkt.1, szkodę majątkową, zobowiązany jest tę szkodę pokryć z własnego majątku, dochodów etc., lub pokryć pełny wydatek Skarbowi Królestwa Polskiego, który za błąd tegoż urzędnika taką szkodę wcześniej pokrył ze Skarbu Królestwa Polskiego.  

3.   Urzędnik i funkcjonariusz publiczny działający na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego musi działać wyłącznie w interesie Korony Królestwa Polskiego, rozumianego jako dobro wspólne wszystkich Poddanych - Polaków.

4.   Urzędnik i funkcjonariusz publiczny sprawujący swój urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego nie może być anty-Polakiem, szydzącym w sposób jawny lub domniemany z Polaków i z polskości.

5.   Urzędnikiem i funkcjonariuszem publicznym sprawującym urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego nie może być z narodowości lub pochodzenia: Niemiec, Rosjanin, Ukrainiec, Żyd.

6.   Urzędnikiem i funkcjonariuszem publicznym sprawującym urząd lub stanowisko na obszarze Ziemi Korony Królestwa Polskiego może być wyłącznie kulturowy, genetyczny i religijny tj. ochrzczony w wierze rzymsko-katolickiej Polak, kochający polskość i Polaków.

7.     Za naruszenie powyższych norm prawa Korony Królestwa Polskiego grozi infamia połączona z banicją.

 

Dano w Myszkowie n/Wartą, 29 sierpnia A.D. 2016 w pierwszym roku naszego panowania.

 

Umieszczono w Metryce Koronnej  – 29 sierpnia A.D.2016

 

Vacatio legis – z dniem ogłoszenia w Metryce Koronnej Królestwa Polskiego

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

 

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

 

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII